ข้อกำหนดและการใช้งาน

ระบบ PHTNET E-Learning เปิดใช้งานเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น ๆ เท่านั้น และสำหรับนักศึกษา กรุณาติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อขอรหัสในการเข้าใช้งาน

รายชื่อกระบวนวิชา

1. เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตผลเกษตร

ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

สมบัติทางกายภาพ สวนศาสตร์ ความหนาแน่น การกระแทก การแผ่รังสีอินฟาเรดย่านใกล้นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ อุลตร้าโซนิคของผลิตผลเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางสรีรวิทยา การกำหนดจุดเปลี่ยนแปลงคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดี อุปกรณ์ที่ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับการประกันคุณภาพผลผลิตเกษตร

2. การประยุกต์ทางวิศวกรรมสำหรับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์ ผศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม ผศ.สมนึก ชูศิลป์

ทบทวนหลักพื้นฐานด้านเทอร์โมไดนามิก กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และกลศาสตร์ของวัสดุ การศึกษาหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุเกษตร การขนถ่ายเชิงกล การปรับสภาพให้เหมาะสมและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว การทำความสะอาด การคัดเลือก การคัดเกรด การคัดขนาด การให้ความร้อน การทำความเย็น การอบแห้ง และการเก็บรักษา หลักการในการออกแบบกระบวนการแปรรูปและเครื่องมือในกระบวนการ

3. สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์

การพัฒนาและความสำคัญของสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม สมบัติทางกายภาพ ทางกล ความร้อน ไฟฟ้า และทางแสงของวัสดุเกษตรและผลิตภัณฑ์ สมบัติทางวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้งาน ความเค้นสัมผัสและการกระแทก ความเสียหายเชิงกล สมบัติทางอากาศ- ชลพลศาสตร์ ความเสียดทาน การอัด การตัด และการบด การออกแบบสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของผลผลิตเกษตรที่ใช้ การประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนอิลิเมนต์สำหรับกลศาสตร์วัสดุเกษตรและผลิตภัณฑ์

4. Research Techniques in Postharvest Technology

ดร.วาริช ศรีละออง

This course aims to give a basic laborotory approach to postharvest technological research, theoretical and practical aspects of techniques use in qualitative and quantitative analysis of biological materials. Moreover, this subject also introduces the scientific writing procedure, and planning and initiating research.

5. Postharvest Handling Systems of Ornamentals

ดร. มัณฑนา บัวหนอง

The postharvest physiology of cut flowers and potted plants, the senescence process, modes of regulating the ageing process, and methods of preventing postharvest deterioration, methods of cut flower packing and cooling for shipment, new storage procedures for cut flowers, cuttings, and potted plants.

6. โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรที่เน่าเสียง่าย

รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ

วิชานี้เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของผลิตผลที่เน่าเสียง่าย ประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก เชื้อสาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเชื้อ สารพิษ การจัดการโรคทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

7. Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops

ผศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี

Biochemical, biophysical, and physiological changes of harvested perishable crops and consideration of sophisticated techniques to prolong life and maintain quality of perishable commodities. Emphasis on the effects of storage facilities and tecjniques, quality evaluation as related to physiological mechanism controlling the maturation, ripening, senescence, and disorder of the commodities. Quality aspects of the produce will undergo through its genetic controls.

8. PACKAGING OF FRESH COMMODITIES

Wachiraya Imsabai รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการบรรจุผลิตผลเกษตร วัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุสำหรับผลิตผลเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพและลดความเสียหายในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า

9. GRAIN DRYING AND STORAGE

ผศ.สมนึก ชูศิลป์

หลักการและระบบของการอบแห้งเมล็ดพืช คุณสมบัติของอากาศชื้น ความชื้นสมดุล คุณสมบัติเชิงความร้อนของเมล็ดพืช การถ่ายโอน ความร้อนและ ความชื้นในวัสดุพรุน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง การเสื่อมสภาพและการลดการเสื่อมสภาพในการเก็บรักษา เครื่องมือขนถ่าย การออกแบบอาคาร เก็บรักษา และข้อควรคำนึงสิ่งประกอบในการออกแบบการเก็บรักษา

10. Advanced Agricultural Machinery Design

ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์ รศ.ดร. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์

แนะนำกระบวนวิชา ปรัชญาของการออกแบบ องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร การวิจัยและการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตร ทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์โครงสร้าง กลไก และการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์กับเครื่องจักรกลรวมถึงสิ่งแวดล้อม การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร กรณีศึกษาของงานวิจัย / พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่ทำเสร็จแล้วและการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรต้นแบบ

11. Agricultural Machinery (เครื่องจักรกลเกษตร)

รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ

สมรรถนะของเครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะของต้นกำลัง สมรรถนะของผู้ควบคุมเครื่อง การคำนวณค่าใช้จ่าย การไถเตรียมดิน การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การไถพรวนดิน เครื่องปลูกพืช การให้สารเคมี การเก็บเกี่ยว การเลือกขนาดของเครื่องจักรกลเกษตร

12. Postharvest Handling System of Perishable Crops

Dr. Apiradee UTHAIRATANAKIJ

Biological, morphological and anatomical principles involve physical movement of fresh produce from farm to table. Moreover, current technological procedures have been used in harvesting and field operations and postharvest including standardization and quality control, quality components, packaging system, packinghouse operations, storage techniques, transportation and distribution system of fresh produce. This subject will emphasize on tropical and subtropical commodities.

13. Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers

รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช Wachiraya Imsabai

Plant senescence, membrane, free radicals, respiration, ethylene production, ripening process and physiological changes of fruits, vegetables and flowers.

14. ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

ศ.ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

กระบวนวิชานี้เนื้อหา กล่าวถึง กระบวนการผลิตผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยา สาเหตุของการเน่าเสีย เทคนิคในการยืดอายุการเก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ สำหรับผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค การประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพ ของผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

The content of this course will provide the information about the processing of fresh-cut produce, physicochemical, physiological and biochemical changes, causes of spoilage and the preservative technologies to extend shelf-life, storage conditions and packaging, sensory evaluation, and tools for safety control to assure the final safety and stability of fresh-cut produce.